Media

Jongerenorganisaties willen plek aan formatietafel

Persbericht Coalitie-Y op: 16 april 2021

Coalitie-Y, een samenwerkingsverband van landelijke jongerenorganisaties, stuurt vandaag een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink over het belang van een plek voor jongeren aan de formatietafel. In hun manifest stellen zij dat juist voor jongeren de druk zich opstapelt: door toenemende studieschulden, door krapte en discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt, de doorgeslagen flexibilisering en het uitblijven van groen herstel. Volgens Coalitie-Y is het cruciaal dat jongeren hierover meepraten, zeker gezien het naderende herstel van de coronacrisis.

Het samenwerkingsverband benadrukt de bijzondere situatie voor de jongeren in de samenleving gedurende deze crisis. De coronacrisis heeft veel bestaande problemen bij jongeren vergroot. Voor de jongere generaties zat een vast contract er vaak al niet in, is een woning lastig te krijgen, is er een hoge prestatiedruk, vormen studieschulden een behoorlijke last en leidt gebrekkig klimaatbeleid tot zorgen voor de toekomst. Coalitie-Y wil dat doorbreken en pleit daarom voor verandering. Het zijn politieke keuzes die jongeren wél meer zekerheden in contracten kunnen bieden, meer woningen beschikbaar te stellen, de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, het leenstelsel af te schaffen en een duurzame toekomst te garanderen.

Coalitie-Y stelde in 2019 een groot manifest op met 10 redenen hoe de druk op jongeren weggenomen kan worden. Daarin werd toen al genoemd dat de jongere generatie weerbaar is en verantwoordelijkheid wil nemen voor de toekomst, een mentaliteit die in crisistijd juist is versterkt. Hierbij zijn eerlijke kansen en een vaste grond onder de voeten essentieel. Coalitie-Y streeft naar een samenleving die recht doet aan iedere generatie, nu en in de toekomst. Daarom is een plek voor jongeren aan de formatietafel, waarin wordt gesproken over de toekomst van Nederland, broodnodig.

Laat de politiek lef tonen door de problemen van deze jongere generatie op te lossen en hen mee te nemen gedurende de formatie tot aan het regeerakkoord.

Jongeren vragen nú om daden van het kabinet

Persbericht Coalitie-Y op: 28 januari 2021

De tijd van praten is voorbij, zeggen de jongeren. De coronacrisis treft hen onevenredig hard: ze worden eenzaam, ze lopen studievertraging op of vinden geen baan die bestaanszekerheid biedt. Ze stellen belangrijke beslissingen zoals trouwen, gezinsvorming en de aankoop van een huis uit. Daar moeten heel snel oplossingen voor komen. De Jongeren Denktank Coronacrisis wil dat het kabinet nu écht aan de slag gaat met een gedegen plan voor Nederland waarin jongeren op alle punten worden meegenomen. Op 28 januari bieden ze hun advies “En nu… daden!” aan minister-president Rutte aan in een webinar.

“Wij jongeren willen geen verloren generatie worden. Jongeren tonen veerkracht, en willen dat hun oplossingen gehoord worden. Kabinet, ga aan de slag!” Maurice Knijnenburg, voorzitter Jongeren Denktank Coronacrisis

Dialoog met meer dan 2500 jongeren

Twaalf jongerenorganisaties werken samen in de Jongeren Denktank Coronacrisis. Samen hebben ze onderzoek gedaan naar de gevolgen die jongeren ondervinden van de coronacrisis. En naar de mogelijkheden die jongeren zien om die gevolgen te repareren. 2500 jongeren deden mee via een app, en deden duizenden suggesties om in actie te komen. Variërend van een soepeler omgang met studieschulden tot het financieel aantrekkelijker maken voor ondernemers om jongeren aan te nemen, bijvoorbeeld door meer gesubsidieerde werkervaringsplaatsen.

Leren, ontwikkelen, wonen, werken en klimaat

De jongeren hebben zich uitgesproken over de thema’s wonen, werken, ontwikkelen en klimaat. Wie een starterswoning zoekt, merkt dat die tijdens de coronacrisis nog duurder en schaarser zijn geworden. Ook werk is een probleem. Veel jongvolwassenen zijn financieel kwetsbaar omdat ze hun (bij)baan zijn kwijtgeraakt, of een (kleine) flexbaan hebben. En voor pas afgestudeerden zijn er nauwelijks vacatures. Wie naar school gaat of studeert, loopt studievertraging op doordat lessen uitvallen of alleen nog digitaal zijn. Ook is het moeilijk om een stageplek te vinden. En tot slot zijn jongeren bang dat een goede aanpak van klimaatproblemen langer op zich laat wachten, nu alle aandacht uitgaat naar de problemen op de korte termijn.

Geen nieuw probleem

Jongeren hadden het vóór de coronacrisis al niet makkelijk. Een hoge studieschuld, stress door de combinatie van werk en studie, moeite om een stageplek of baan te vinden, te weinig starterswoningen, zorgen over het klimaat. Het SER Jongerenplatform schreef in 2019 in het advies Hoge Verwachtingen dat al deze zaken zwaar op de schouders van jongeren drukken. Het SER Jongerenplatform benadrukte in dat advies ook dat jongeren allerlei kansen zien en mogelijkheden om de problemen aan te pakken.

Jongeren Denktank Coronacrisis

De Jongeren Denktank Coronacrisis is een samenwerkingsverband tussen het SER Jongerenplatform en Denktank-Y (onderdeel van Coalitie-Y). Samen met jongeren willen zij oplossingen en ideeën bundelen om het kabinet te adviseren. Jongeren hebben namelijk een andere kijk op maatschappelijke thema’s en hebben vaak vernieuwende ideeën over de aanpak van problemen.

Het advies “En nu… daden!” wordt op 28 januari om 10.15 uur in een online webinar aangeboden aan minister-president Rutte. Het webinar is te volgen via  https://jongerendenktankcoronacrisis.evenement.ser.nl/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid van Kleef, senior communicatie adviseur, via a.van.kleef@ser.nl of neem contact op via info@coalitie-y.nl.

Jongeren Denktank Coronacrisis praat verder over klimaat

Persbericht Coalitie-Y op: 12 november 2020

Het gesprek van jongeren met elkaar over de gevolgen van de coronacrisis krijgt een vervolg. Het nieuwe onderwerp is het klimaat. Vanaf 12 november kunnen jongeren tussen 16 en 35 jaar hun ideeën spuien over hoe klimaatproblemen kunnen worden aangepakt. De app (Opp-app) is te downloaden in de App-store. Meer informatie en de deelname-code staan op de website van de SER.

Klimaat

Uit eerder onderzoek bleek dat veel jongeren zich zorgen maken over het klimaat. Of de doelstellingen van de akkoorden van Parijs gehaald gaan worden, en wat dit betekent voor hun eigen leefwereld en toekomst. Ook hebben jongeren soms heel vernieuwende ideeën over een aanpak van problemen. De Jongeren Denktank Coronacrisis, een samenwerkingsverband tussen Denktank-Y en het SER Jongerenplatform, wil ideeën van jongeren hierover bundelen en aan het kabinet aanbieden.

Wonen, werken en onderwijs

In de eerste vragenronde van de app ging het over wonen, werken en onderwijs. Meer dan 2000 jongeren deden mee en stuurden 3500 ideeën in met oplossingen voor de gevolgen van de coronacrisis. De ideeën varieerden van ‘minder nadruk op werkervaring voor jongeren’ tot ‘starters op de woningmarkt eerder informeren over te koop staande woningen’. In januari worden de ideeën in een advies van de Jongeren Denktank Coronacrisis aangeboden aan het kabinet.

Jongeren Denktank Coronacrisis

Het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER) en Denktank-Y hebben namens een groot aantal jongerenorganisaties de Jongeren Denktank Coronacrisis opgericht. Deze Denktank heeft beloofd regelmatig adviezen – rechtstreeks door jongeren – aan het kabinet uit te brengen.

Jongeren Denktank Coronacrisis gaat Mark Rutte adviseren

Persbericht Coalitie-Y op: 14 september 2020

“Kom met ideeën” zei premier Rutte in mei tegen de jongeren. Twee jongerenplatformen: Denktank-Y en SER Jongerenplatform, werken vanaf vandaag samen in de Jongeren Denktank Coronacrisis. Samen lanceren ze op 14 september een app waarin jongeren samen oplossingen bedenken voor problemen waar ze in tijden van corona tegenaan lopen, bij hun werk, opleiding of huisvesting.
Aan het einde van het jaar krijgt de premier het advies van de jongeren aangeboden.

“Een advies door, voor én over jongeren, dat wordt de kracht van dit advies. Daarom roep ik elke jongere in Nederland op om met ons online het gesprek aan te gaan over de ervaren kansen en belemmeringen door de coronacrisis.” Maurice Knijnenburg, voorzitter Nationale Jeugdraad en voorzitter SER-Jongerenplatform

Ik steun dit initiatief van harte. Ik roep graag de jongeren op te reageren op de app, zodat zij met elkaar echt goede plannen kunnen maken!” Mariette Hamer, voorzitter SER 

Denktank-Y en SER Jongerenplatform

De jongerenplatformen hebben al veel werk verricht. Denktank-Y, voortgekomen uit Coalitie-Y, heeft input verzameld van jongeren voor adviezen over onderwijs, inkomen, wonen, klimaat en participatie. De adviezen zijn voorgelegd aan Kamer- en kabinetsleden. Het SER Jongerenplatform heeft het advies “Hoge verwachtingen” gepubliceerd en levert een bijdrage aan de ‘volwassen’ Denktank Coronacrisis. Naast de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) blijven Denktank-Y en SER Jongerenplatform ook zelfstandig functioneren. De JDC zal voortbouwen op het werk van Denktank-Y en het SER Jongerenplatform en wordt hierbij ondersteund door de SER. De JDC is politiek onafhankelijk. Alle politieke jongerenorganisaties worden geïnformeerd over de samenwerking en uitgenodigd om deel te nemen.

Online gesprek

Op 14 september lanceert de JDC een app waarmee jongeren tussen 16 en 35 jaar online met elkaar in gesprek kunnen. Alle jongeren, dus werkend, werkzoekend, scholier, studerend of zoekend naar een huis. De JDC wil horen hoeveel last jongeren hebben van de coronacrisis, en welke ideeën ze hebben om die last te verminderen. De app is anoniem. In de eerste vragenronde gaat het over het werk of de opleiding en de huisvesting voor jongeren, de belemmeringen die corona met zich meebrengt en welke oplossingen jongeren hiervoor kunnen bedenken. Daarnaast zal gevraagd worden naar de kansen die deze periode hen brengt en wat jongeren nodig hebben om deze kansen te blijven benutten na de crisis. In een latere ronde werken de jongeren samen verder aan de aangedragen ideeën.

Resultaten bespreken met het kabinet

Naast onderwijs, werk en wonen, zal het gesprek in de app gaan over klimaat, gelijke kansen, mentale gezondheid en de ‘grote’ stappen in je leven (trouwen, huis kopen, kinderen krijgen). Tussentijdse resultaten worden door de JDC met het kabinet besproken. In december verwacht de JDC een advies aan het kabinet te kunnen presenteren. Meer informatie over de app is te vinden op https://www.ser.nl/oppapp.

Advies “Hoge verwachtingen”

Het SER-Jongerenplatform voerde vorig jaar een verkenning uit naar de situatie van jongeren. De weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan verloopt trager dan voorheen. Jongeren stellen mijlpalen in hun leven steeds meer uit. Ze blijven langer thuis wonen, werken steeds vaker en langer via een tijdelijk contract en stellen het starten van een gezin uit. Jongeren met voldoende hulp vanuit een breed netwerk profiteren veel meer van alle kansen ten opzichte van jongeren die niet over zo’n netwerk beschikken. Die onzichtbare muur tussen deze twee groepen wordt steeds hoger en is niet goed voor onze economie, want jong talent blijft zo onbenut en het verscherpt de tweedeling in de samenleving. De coronacrisis heeft de knelpunten verdiept. Ook constateerde het SER-Jongerenplatform in de verkenning een hoge mentale druk onder jongeren. De verwachting is dat deze nog zal toenemen. Het is bijvoorbeeld nu lastiger voor jonge starters op de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de ernst en duur van de crisis zullen meer afgestudeerde jongeren langer geen baan kunnen vinden. En jongeren die al langs de zijlijn staan (bijvoorbeeld omdat ze een gezondheidsbeperking hebben) vinden minder makkelijk een baan. Jongeren hebben vaker een flexibel arbeidscontract en daarmee minder zekerheid over werk en inkomen. Jonge ondernemers maken hebben vaak nog maar weinig kapitaal kunnen opbouwen en kunnen dus moeilijker overeind blijven. Ze maken zich ook zorgen over het behoud van hun personeel.

Persbericht: Jongerenorganisaties pleiten voor duurzaam herstel en steun op de woningmarkt bij premier Rutte

Persbericht Coalitie-Y op: 1 september 2020

UTRECHT – Uit een recente studie van onderzoeksbureau TNS Kantar blijkt dat zelfs tijdens de coronacrisis voor 74% van de jongeren klimaatverandering nog steeds de grootste zorg is. Coalitie-Y pleit daarom voor flinke investeringen in een groen herstel van de economie. Dinsdagmiddag, 1 september, gaat Coalitie-Y in het Catshuis in gesprek met premier Rutte over de gevolgen van het coronavirus voor het klimaatbeleid en de kansen van jongeren op de woningmarkt.

Namens het samenwerkingsverband Coalitie-Y zijn studentenvakbond LSVb, de Jonge Klimaatbeweging, NJR, KEK, politieke jongerenorganisatie PerspectieF, en de jongerenafdeling van CNV aanwezig bij de premier. De ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) sluiten ook aan.

Duurzaam herstel

Voor het klimaat heeft Coalitie-Y een aantal eisen voor de premier. Zo wil de organisatie dat er voor het herstel van de economie flink wordt geïnvesteerd in het verduurzamen van onder andere de landbouw en de gebouwde omgeving.‘De coronacrisis vertraagt de verduurzaming, terwijl we de gevolgen van klimaatverandering steeds meer beginnen te voelen. Het is voor de jonge generaties echt het uur U, daarom is het tijd om nu flink te investeren in verduurzaming’, zegt Thomas Dekker, voorzitter van de Klimaat- en Energiekoepel. ‘Daarnaast willen we dat duurzaamheid lonend wordt voor bedrijven door een brede CO2-heffing in te voeren’, betoogt Dekker. De jongeren willen dat de opbrengst van de heffing wordt gebruikt om huishoudens te compenseren en voor duurzame subsidies voor het bedrijfsleven.

Het kabinet werkt al aan de invoer van een CO2-heffing. Werner Schouten, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging: ‘De heffing van het kabinet gaat alleen gelden voor een deel van de industrie en zal pas vanaf 2024 echt effectief zijn. Dat is te weinig, te laat.’ Coalitie-Y pleit daarom voor de invoer van een CO2-heffing die van toepassing is op de hele economie. Iedereen gaat daarbij evenveel voor zijn CO2-uitstoot betalen. ‘Een brede CO2-heffing zorgt voor een eerlijke verdeling van de kosten en opbrengsten van verduurzaming tussen de industrie en het MKB. Ook geeft het jonge generaties meer zekerheid dat we de doelen van Parijs gaan halen’, aldus Schouten. Eerder onderstreepten het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving al de effectiviteit van een brede CO2-heffing.

Woningmarkt

Ook de positie van jongeren op de woningmarkt komt dinsdagmiddag ter sprake. Voor veel jongeren is huren te duur. Coalitie-Y wil daarom een groter aanbod van sociale en middenhuurwoningen door onder meer de afschaffing van de verhuurdersheffing. LSVb-voorzitter Lyle Muns: ‘De verhuurdersheffing heeft woningbouwcorporaties sinds haar invoering al meer dan 10 miljard euro gekost. Dit is geld dat niet geïnvesteerd kon worden in betaalbare sociale en middenhuur woningen om de wooncrisis op te lossen.’ Ook willen de jongerenorganisaties de rechtspositie van jongeren op de woningmarkt verbeteren. Nu maken malafide verhuurders nog misbruik van de krapte op de woningmarkt door meer huur te vragen dan wettelijk toegestaan, maar kunnen zij niet beboet worden. Muns: ‘Huisjesmelkers die jongeren uitbuiten met belachelijk hoge huurprijzen moeten harder aangepakt worden. In tijden van een wooncrisis kunnen we niet maken dat ze vrij spel krijgen om roekeloze huurprijzen te vragen.’
Structurele Jongerenparticipatie

Coalitie-Y blijft bij het kabinet het belang van structurele jongerenparticipatie benadrukken. De afgelopen weken sprak Coalitie-Y met tientallen jongerenorganisaties en honderden jongeren. Op basis van alle zorgen en ideeën zal Coalitie-Y het kabinet blijven adviseren. Jongeren die ideeën hebben, worden aangemoedigd dat te delen via Denktank-Y op coalitie-y.nl/denktank-y. Het advies van Coalitie-Y dat vanmiddag toegelicht zal worden aan de bewindspersonen is hier te bekijken:

Na een gesprek met Coalitie-Y roept Rutte werkgevers op: investeer in jongeren 

Persbericht Coalitie-Y op: 8 juli 2020

Coalitie-Y, het grootste jongerencollectief van Nederland, heeft woensdagmiddag 8 juli in het Catshuis het gesprek gevoerd met onder andere premier Rutte over de staat van het onderwijs en de positie van jongeren op de arbeidsmarkt rond de coronacrisis. Ook aanwezig waren onderwijsministers Slob en van Engelshoven en minister Koolmees Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Solidair met jongeren Voorzitters van de jongerenorganisaties hebben de premier expliciet gevraagd om onderwijs op afstand te verbeteren en werkgevers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om jongeren niet te laten vallen met betrekking tot hun stages, bijbanen en startersbanen. De premier heeft hier gehoor aan gegeven en middels een videoboodschap werkgevers aangesproken op hun verantwoordelijkheid om juist nu solidair te zijn met jongeren en hun banen en stages waar mogelijk veilig te stellen.  

Gezamenlijke onderwijs toezeggingen Voor het inrichten van het onderwijs van de komende maanden gaan instellingen aangespoord worden om scholieren en studenten actief te betrekken bij de te maken keuzes. De komende weken zet het Ministerie van OCW samen met de jongerenorganisaties een campagne op om bestuurders te motiveren het onderwijs met de kennis en ervaringen van jongeren samen nog beter te maken dan voor de coronacrisis. Ook wordt er gewerkt aan een handreiking om scholieren en studenten in de medezeggenschap te ondersteunen in het gebruik van hun instemmingsrecht op het onderwijsaanbod, om dit onderwijs toekomstbestendig te houden. 

Slob

Ook is er door Minister Slob een toezegging gedaan om afspraken met het vervolgonderwijs te maken, om ervoor te zorgen dat de cijfers van de voorexamenklassen minder zwaar gaan meewegen in de selectie voor vervolgopleidingen.  

Van Engelshoven

Minister van Engelshoven heeft vandaag geopperd dat het acuut tekort aan stageplekken voor BOL en BBL studenten het meest actuele probleem is – op het gebied van onderwijs – om op korte termijn aan te pakken. Zowel premier Rutte als minister Koolmees beamen en benadrukken de noodzaak van deze stagetekorten en willen middels de aanpak jeugdwerkloosheid actief aan de slag met het behoud van stageplekken voor mbo-studenten.​ ​Verder is vanuit minister van Engelshoven is de toezegging gedaan om instellingen aan te sporen creatief te zijn met onderwijslocaties. In deze coronacrisis staan veel gebouwen die geschikt zijn voor het geven van onderwijs leeg, zoals bijvoorbeeld theaters en congrescentra.

De aansporing zal niet alleen bestaan uit een opdracht aan instellingen, maar ook een handreiking in het verbinden van die instellingen aan de houders van dergelijke locaties. De eerste vervolggesprekken tussen de minister en Coalitie-Y vinden vanaf volgende week plaats. Het streven is om begin augustus met een definitieve aanpak naar buiten te treden.  

Koolmees aanpak jeugdwerkloosheid  

Minister Koolmees deed een toezegging samen met jongerenvakbonden CNV Jongeren, FNV Young & United en JOB MBO een Nationale Aanpak Jeugdwerkloosheid te starten. Deze aanpak zal aansluiten bij de problemen van deze crisis, met de lessen van de vorige aanpak jeugdwerkloosheid in het achterhoofd. Voldoende stage- en leerwerkplekken in het beroepsonderwijs, omscholing en matching van jonge werkzoekenden en werkgevers staan hierin centraal. Deze aanpak is cruciaal om geen generatie verloren te laten gaan in een tijd waarin jongeren de grootste economische klappen vangen van deze crisis dankzij alle flexibele contracten. De jongerenbonden gaan volgende week om tafel met het kabinet om deze aanpak verder vorm te geven.  

Denktank-Y 

Coalitie-Y heeft de afgelopen weken duizenden meldingen ontvangen van jongeren die hun baan zijn kwijtgeraakt. Dit strookt met het beeld uit onderzoek dat meer dan 100.000 jongeren in Nederland hun baan zijn kwijtgeraakt door de coronacrisis en massaal aanvragen doen voor een werkloosheid uitkering. In de gunstige gevallen kunnen jongeren aanspraak doen op een compensatiemaatregelen (TOFA/ TOZA); maar duizenden jongeren vallen tussen wal en schip, bijvoorbeeld wanneer zij zowel student zijn als zelfstandig ondernemer of wanneer zij kampen met chronische arbeidsbeperkingen. Voor duizenden jongeren is er geen financiële compensatie georganiseerd waardoor zij te maken krijgen met betalingsproblemen, schulden en mogelijke uitsluiting van woning of studiemogelijkheden. Het vooroordeel bestaat dat jongeren na de crisis gemakkelijk weer aan het werk zullen komen. Coalitie-Y ziet echter het risico dat jongeren studievertraging oplopen, het perspectief op een carrière verliezen, mentale en psychische klachten krijgen, schulden ontwikkelen en na de crisis voornamelijk in nog meer flexibele banen terecht komen waarmee hun positie onvoldoende verbetert. 

De volgende afspraak tussen Rutte en Coalitie-Y op het Catshuis vindt begin september plaats. 

Coalitie-Y wil stevige maatregelen voor jongeren op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs

Persbericht Coalitie-Y op: 8 juli 2020

Coalitie-Y gaat woensdagmiddag, 8 juli, in het Catshuis in gesprek met premier Rutte en diverse bewindspersonen over de drastische gevolgen van de coronacrisis op de positie van jongeren in de maatschappij. Dat doet het jongerencollectief op basis van een advies over onderwijs en inkomenspositie, geschreven door middel van input van vele organisaties en de inzendingen van duizend jongeren via Denktank-Y. Waar het tijdens een eerder bezoek ging over inspraak, staan ditmaal vraagstukken als online onderwijs, mentale druk en jeugdwerkloosheid op de agenda.

Aanpak jeugdwerkloosheid nodig

Jongeren hadden het al lastig op de arbeidsmarkt, onder meer door de vele flexcontracten. De klappen van de coronacrisis komen dan ook extra hard aan bij deze groep. De afgelopen maanden gingen meer dan 100.000 banen van jongeren verloren. Coalitie-Y pleit voor een nationale aanpak jeugdwerkloosheid om zoveel mogelijk jongeren aan een baan te helpen. De groep wil concrete afspraken tussen kabinet, jongerenvakbonden en werkgevers, bijvoorbeeld over stageplekken en omscholing. Coalitie-Y vraagt hierbij nadrukkelijk aandacht voor kwetsbare groepen als jongeren met een biculturele achtergrond of arbeidsbeperking, aangezien deze nu ondervertegenwoordigd zijn in de beleidsvorming. Als deze aanpak niet komt, vreest Coalitie-Y voor desastreuse gevolgen met meer jongeren in een uitkering en negatieve effecten die zich verder op zullen stapelen.

Compensatie studievertraging

Het onderwijsadvies richt zich op zowel scholieren van de middelbare school als mbo-, hbo-, en wo-studenten. Het stilvallen van fysiek onderwijs en stages is een grote uitdaging. Studievertraging is voor veel studenten onvermijdelijk. Dat heeft grote financiële en mentale gevolgen. Daarom pleit Coalitie-Y voor een eerlijke tegemoetkoming voor alle jongeren die studievertraging hebben dankzij corona. Bijvoorbeeld in de vorm van een ‘coronacompensatie’: een korting op de studielening. Ook vraagt Coalitie-Y om meer inspraakmogelijkheden voor scholieren en studenten om het onderwijs beter vorm te geven na de coronacrisis.

Grote betrokkenheid jongeren

De afgelopen weken sprak Coalitie-Y met tientallen jongerenorganisaties en honderden jongeren uit alle delen van de samenleving. Op basis van alle zorgen en ideeën heeft Coalitie-Y een eerste advies uitgebracht aan het kabinet, ditmaal over onderwijs en inkomenspositie. De jongerendenktank zal maandelijks met het kabinet om tafel gaan. Na de zomer spreekt de groep nogmaals met het kabinet over jongerenparticipatie, de woningmarkt en het klimaat. Jongeren die hierover ideeën hebben, worden aangemoedigd dat te delen via Denktank-Y op coalitie-y.nl/denktank-y. Het advies van Coalitie-Y dat vanmiddag toegelicht zal worden aan de bewindspersonen is hier te bekijken:

Persbericht: Coalitie-Y eist een plek aan tafel rondom regeringsbeleid jongeren

Persbericht Coalitie-Y op: 9 juni 2020

Structurele jongereninspraak is spoedig nodig in de herstelperiode die nu aanbreekt. Dat eist Coalitie-Y naar aanleiding van de oproep van premier Rutte om jongeren mee te laten denken over oplossingen voor de coronacrisis. De partijen (NJR, ISO, CNV Jongeren, LSVb, PerspectieF en JOB) hebben binnen Coalitie-Y de handen ineengeslagen met LAKS, FNV Young & United, Jonge Klimaatbeweging en KEK om tot een eisenpakket te komen dat jongereninspraak structureel moet versterken, tijdens en na deze coronacrisis. 

Al voor de uitbraak van COVID-19, hadden jongeren een slechte uitgangspositie. Zij hebben te maken met oplopende studieschulden, onzekerheid op de arbeidsmarkt, krapte op de woningmarkt en een klimaatcrisis. Het gevolg van het coronavirus creëert een situatie waarin generatie Y en Z extra hard getroffen worden. Onderwijs op afstand werkt niet voor iedereen, wat de kansenongelijkheid vergroot en vaak vallen jongeren buiten de boot bij compensatiemaatregelen voor inkomensverlies. Voor de volgende punten eisen de organisaties dat het kabinet per direct actie onderneemt. 

Drie eisen:

Directe betrokkenheid van jongeren bij de inrichting van de 1.5-meter samenleving, de compensatiemaatregelen en de herstelplannen

Het is essentieel dat de belangen van jongeren op korte termijn beter worden vertegenwoordigd in de aanpak van de coronacrisis. Door naast het OMT en bestaande expertteams een jongeren-expertteam op te richten wordt deze betrokkenheid geborgd. Het jongeren-expertteam kan gedurende de crisis het kabinet gevraagd en ongevraagd advies geeft over de niet-medische aspecten van deze periode. In dit team zitten afgevaardigden van jongerenorganisaties die in nauw contact staan met een grote achterban van jongeren, wetenschappers met expertise op dit vlak en beleidsmakers die werkzaam zijn met jongeren.

Wet voor welzijn van toekomstige generaties

Daarnaast worden de rechten voor toekomstige generaties op dit moment nergens geborgd; niet in De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens noch in de Grondwet. Omdat beslissingen die nu genomen worden om uit de coronacrisis te komen, ingrijpende consequenties hebben voor de levensstandaard van toekomstige generaties, pleit Coalitie-Y voor een generatietoets. Coalitie-Y eist de invoering van een wet ter bescherming van het welzijn van toekomstige generaties waarin staat dat relevante wetsvoorstellen en overheidsbeleid niet alleen getoetst worden aan de behoeften van de samenleving in het heden, maar ook aan de behoeften van toekomstige generaties.

Financiële ondersteuning en participatiemogelijkheden van jongeren, lokaal en nationaal

Lokale en nationale jongerenorganisaties vormen een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Ze vertegenwoordigen niet alleen miljoenen jongeren, maar stellen hen vooral in staat om zichzelf op positieve wijze te ontwikkelen, ook in deze coronacrisis. Het is daarom van belang dat jongerenorganisaties, op alle niveaus én in de toekomst, in staat zullen zijn om die belangrijke verbindende factor te blijven vervullen. Onderzoek laat zien dat een derde van de gemeenten nog geen budget hebben voor jongerenparticipatie; en de meerderheid van de gemeenten geeft jongeren geen inspraak in beleidsvorming maar peilt uitsluitend hun mening over thema’s. De effecten voor een generatie die straks onze samenleving zal dragen zullen groot zijn, indien deze belangrijke organisaties onvoldoende worden ondersteund. 

Denktank-Y

Tot slot neemt Coalitie-Y ook zelf initiatief door Denktank-Y op te richten waar, in aansluiting op de oproep van de premier, alle jongeren in Nederland zowel hun problemen als oplossingen daarvoor kunnen aankaarten. De input van deze denktank wordt gebruikt door het jongeren-expertteam en meegenomen tijdens een bezoek aan de minister-president later in juni. Coalitie-Y verwacht dat vervolgstappen op de verkregen input en de bovenstaande eisen door het kabinet worden overgenomen, om structurele jongereninspraak te realiseren. 

Coalitie-Y viert succes en kijkt vooruit

Persbericht Coalitie-Y op: 8 november 2019

Aan de vooravond van Prinsjesdag presenteerde Coalitie-Y tien voorstellen om de druk op jongeren weg te nemen. Het manifest werd ondertekend door maar liefst 8 politieke partijen, 32 jongerenorganisaties en meer dan 12.000 individuele jongeren. Op 6 november viert Coalitie-Y het succes van de samenwerking met de acht betrokken politieke partijen én blikt vooruit op de komende periode.

Succes

Coalitie-Y startte in februari met de ChristenUnie, CNV Jongeren, NJR, LSVb, ISO, JOB MBO en PerspectieF. Het collectief organiseerde verschillende evenementen in de Tweede Kamer en op andere locaties. Vóór de zomer bezocht Coalitie-Y Mark Rutte in het Catshuis, om hem ná de zomer het manifest aan te bieden. Kort daarna werd het eerste voorstel van Coalitie-Y werkelijkheid: de Tweede Kamer stemde in met de uitvoering van een generatietoets.

Plannen

Doel van Coalitie-Y is om uiteindelijk via de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen en door mee te praten tijdens de formatie de punten uit het manifest in werkelijkheid om te zetten. Daartoe gaan vertegenwoordigers van Coalitie-Y binnenkort onder meer op bezoek bij de Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Coalitie-Y is geslaagd in de opzet als in het nieuwe regeerakkoord een hoofdstuk over jongeren staat en dat de punten uit het manifest daarin stuk voor stuk geadresseerd zijn.

Tijdens de bijeenkomst van 6 november wil Coalitie-Y met partijleiders en Kamerleden van de acht betrokken politieke partijen (ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, SGP, Denk, PvdD en 50PLUS) vooruitblikken op de plannen van de komende periode.

Tienduizend handtekeningen voor Coalitie-Y

Persbericht Coalitie-Y: 18 september 2019

Jongerenbeweging krijgt brede steun voor voorstellen

Coalitie-Y heeft in 1 dag ruim 10.000 handtekeningen opgehaald als steun voor het jongerenmanifest waarmee de organisatie oproept tot beleid dat recht doet aan iedere generatie.

Floor Brands, voorzitter van de Nationale Jeugdraad bood premier Rutte gisteren het manifest van Coalitie-Y aan en is blij met de grote steun. ‘Het is geweldig dat we in 1 dag al zoveel steun kregen! Veranderingen voor onze generatie zijn nodig. De komende dagen hopen we dat politici al laten zien dat ze meer perspectief willen bieden aan generatie Y en alle generaties die volgen.’

Tim Hofman was in februari één van de initiatiefnemers van Coalitie-Y. ‘Blij mee, deze steun. Dat leenstel gaat omvallen, er komt meer inspraak en zo blijkt na het Kinderpardon wéér dit jaar: als je je -in dezen als generatie- verenigt en je hoofd open trekt kunnen dingen daadwerkelijk veranderen.’

Coalitie-Y zal binnen enkele maanden een nieuwe bijeenkomst beleggen waarbij jongeren en politici in gesprek gaan over duurzaam beleid voor jongeren in de komende verkiezingsprogramma’s.

Jongerenbeweging Coalitie-Y krijgt brede politieke en maatschappelijke steun.

persbericht van Coalitie-Y: 16 september 2019

Manifest vandaag aangeboden aan premier Rutte

Jongerenbeweging Coalitie-Y krijgt brede steun voor haar oproep om te komen tot een samenleving waarin recht wordt gedaan aan iedere generatie en de druk van de prestatiemaatschappij wordt doorbroken. Aan de vooravond van Prinsjesdag publiceert Coalitie-Y tien voorstellen om de druk op jongeren weg te nemen.

Politieke partijen ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, SGP, Denk,  PvdD en 50PLUS committeren zich aan generatieproof beleid. Ze zullen zich ondermeer sterk maken om een basisbeurs in te voeren, jongeren toegang te bieden tot de woningmarkt, jongeren meer zekerheden te bieden op de arbeidsmarkt en te zorgen voor een generatietoets en inspraak bij de kabinetsformatie.

Coalitie-Y krijgt vandaag ook steun van diverse maatschappelijke organisaties die de doelen onderschrijven. Mark Rutte neemt het manifest vanavond in ontvangst. Voorafgaand is er een bijeenkomst met jongeren en politiek leiders om te spreken over beleid dat rekening houdt met de volgende generaties. Een andere manier van denken over beleid en jongeren is noodzakelijk.

De jongeren, maatschappelijke organisatie en politieke partijen verbonden in Coalitie-Y hopen dat nog vele anderen zich de komende tijd zullen scharen achter het doel om jongeren in Nederland meer perspectief te bieden. Binnen enkele maanden zal Coalitie-Y een bijeenkomst met jongeren en politici organiseren waarbij jongeren input kunnen geven voor de nieuwe verkiezingsprogramma’s. Zo kunnen jongeren meedenken over het Nederland waarin we elkaar rust en ruimte bieden en waarin jongeren hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Coalitie-Y is een initiatief van NJR, CNV Jongeren, ISO, LSVb, JOB, PerspectieF samen met de ChristenUnie en tv presentator Tim Hofman.

Ondertekenaars:

(Jongeren)organisaties
 • Landelijke Kamer van Verenigingen
 • Plattelandsjongeren
 • AEGEE
 • Studenten voor Morgen
 • University College Student Representatives of the Netherlands
 • Integrand
 • Studentenplatform Nederland Stip
 • Stichting Time Out
 • YouthforClimate
 • Jonge Klimaatbeweging
 • Studentenvakbond AKKU
 • VIDIUS Studentenunie
 • ASVA Studentenunie
 • SPS-NIP
 • Haagse Studentenvakbond
 • IMFSA-NL
 • FNV Jong
 • Verus
 • FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief
 • MBO Rijnland
 • Dwars
 • ROOD
 • PINK!
 • Oppositie
 • SGPJ
 • PerspectieF
 • CNV Jongeren,
 • ISO
 • LSVb
 • JOB
 • NJR
Politieke Partijen
 • ChristenUnie
 • PvdA
 • GroenLinks
 • 50PLUS
 • DENK
 • Partij voor de Dieren
 • SGP
 • SP

PvdA, GroenLinks en ChristenUnie sluiten coalitie met jongerenorganisaties

Persbericht Coalitie-Y van 3 september 2019 , Den-Haag

De ChristenUnie, PvdA en GroenLinks geven politieke steun aan de voorstellen van ‘Coalitie-Y’. Dit samenwerkingsverband van een aantal jongerenorganisaties en tv-presentator Tim Hofman werkt aan voorstellen voor een betere toekomst voor jongeren in Nederland. De partijen presenteren binnenkort een manifest waarin ze zich uitspreken voor vaste banen voor jongeren, meer betaalbare woningen en de invoering van een basisbeurs. 

Afgelopen week bleek uit een advies van de SER ook al dat er steeds meer druk op jongeren komt te liggen. De jongerenorganisaties, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA willen daar wat aan doen en nodigen andere partijen en maatschappelijke (jongeren)organisaties uit zich aan te sluiten. 

Floor Brands, voorzitter Nationale Jeugdraad: 

“De jongere generatie heeft veel kansen, maar er zijn een aantal valkuilen op de weg van volwassen worden. Zo zijn veel studenten genoodzaakt om gebruik te maken van het leenstelsel, waardoor er een schuld opgebouwd wordt, wat het weer lastig maakt om een huis te kopen waardoor deze generatie vaak later een gezin start. Hier moet verandering in komen. Vandaar dat wij vanuit Coalitie-Y er voor willen zorgen dat jongeren mee kunnen praten bij de kabinetsformatie en dat de punten uit het manifest daadwerkelijk worden toegepast, zodat de jongeren in Nederland met eerlijke kansen kunnen bouwen aan hun toekomst en die van de samenleving.“

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers:

“De afgelopen maanden heb ik samen met Coalitie-Y vele gesprekken gevoerd met jongeren. Steeds hoorde ik hoe deze generatie onder druk staat door schulden, de prestatiemaatschappij, korte en onzekere contracten en de ontoegankelijke woningmarkt. Dat moet anders want jongeren verdienen alle kansen om iets moois van hun leven te maken. De verbreding van Coalitie-Y  sterkt me in de overtuiging dat het leenstelsel zijn langste tijd gehad heeft en dat we echt grote stappen kunnen zetten om jongeren meer perspectief te bieden.” 

Alex Tess Rutten, voorzitter LSVB:

“Onderwijs is ontzettend belangrijk voor onze hele  maatschappij, we moeten ervoor zorgen dat jongeren een opleiding kunnen volgen zonder zich diep in de schulden te moet steken.”

PvdA-leider Lodewijk Asscher:

“We zien dat jongeren de stress van de prestatiemaatschappij steeds meer voelen. Ze maken zich zorgen: of ze hun studielening terug kunnen betalen, over hun eindeloze stroom tijdelijke contracten en of ze een betaalbaar huis wel kunnen vinden. Je wil – zeker op die leeftijd –  gewoon zeker zijn van een mooie toekomst. Daarom hoop ik dat meer partijen zich bij dit initiatief aansluiten en dat we met een brede coalitie wat aan de zorgen van jongeren kunnen doen.”

Semih Eski, voorzitter CNV-Jongeren:

“Een fantastische stap in de goede richting, dat PvdA en GroenLinks aansluiten bij coalitie-Y en hun steun voor het sociaal leenstelsel intrekken. De studieschulden zijn vaak van invloed op belangrijke keuzes die jongeren willen maken na afstuderen, zoals het kopen van een woning. We hopen dat er bij de volgende verkiezingen een vorm van een basisbeurs terugkomt. Dit is een belangrijke stap naar meer zekerheid voor jongeren. Hoe eerder een schuldenvrije generatie, hoe beter.” 

GroenLinks-leider, Jesse Klaver:

“Met coalitie Y willen we de kansen en problemen van een nieuwe generatie bovenaan de politieke agenda te krijgen. 

Door samen te werken binden we de strijd aan met de stressvolle samenleving en dwingen we verandering af op het gebied van werk, huis, studie en klimaat.”

Jurgen van der Hel, voorzitter van JOB

“Vakmanschap ontwikkelen kost tijd, tijd die je door de huidige stapeling van beleid niet krijgt. Na het mbo sta je voor de keus: doorstuderen en duizende euro’s schuld krijgen of gaan werken met  flexcontracten en geen huis kunnen krijgen. Dit manifest gaat niet alleen over generatie y maar voor alle generaties voor ons en na ons”

Tim Hofman, tv-presentator en mede-initiatiefnemer Coalitie-Y

“Onze generatie, maar ook die na ons, is er een die moet gaan fungeren als het fundament van onze maatschappij. Daar zijn tools voor nodig, bijvóórbeeld een goed werkende woon- en banenmarkt, maar ook de kans om zonder enorme studieschuld aan de rest van je leven te beginnen. Ik maak me daar als programmamaker geregeld hard voor, en nu samen met Coalitie-Y.”

Kees Gilesse, voorzitter ISO

“Jongeren staan steeds meer onder druk. Voor een grote groep jongeren, de studenten in het hoger onderwijs, is het leenstelsel hiervan een belangrijke oorzaak. Daarom pakt Coalitie-Y het leenstelsel aan willen we een basisbeurs. We zullen na de verkiezingen pas echt weten wat er voor studenten gaat veranderen, maar vandaag is een dag om te vieren. Na vandaag ziet de toekomst van jongeren in Nederland er weer beter uit.”

Siewerd de Jong, voorzitter PerspectieF, ChristenUnie Jongerenorganisatie

“Coalitie-Y is een bemoediging voor jongeren om hun stem te laten horen. Het laat zien dat, wanneer er echt wordt geluisterd naar jongeren, de politiek toch andere keuzes maakt. Hier mogen politici een gewoonte van maken – tot de kabinetsformatie aan toe.”

Aanbieding:

De partijen willen hun manifest nog voor Prinsjesdag presenteren en aanbieden aan premier Mark Rutte. Onderdeel van het manifest wordt ook dat er een generatietoets komt bij besluitvorming, zodat er meer rekening wordt gehouden met jongeren. Coalitie-Y is een initiatief van LSVb, ISO, CNV jongeren, PerspectieF, JOB, de NJR en de ChristenUnie in samenwerking met tv-presentator Tim Hofman.  

Jongereninitiatief Coalitie-Y organiseert twee brainstormsessies met jongeren

Persbericht Coalitie-Y van 16 april 2019


Druk op jongeren op de woningmarkt en in het onderwijs centraal

Jongeren ervaren steeds meer druk door de overspannen woningmarkt, hoge (studie)schulden, studiedruk en onzekere contracten op de arbeidsmarkt. Coalitie-Y gaat met jongeren in gesprek om samen tot oplossingen te komen om jongeren vertrouwen te geven in hun toekomst. Met behulp van brainstormsessies op 2 en 24 mei wil de jongerencoalitie na de zomer met voorstellen komen voor politieke veranderingen op de korte termijn en inbreng voor de jongerenparagraaf in het volgende regeerakkoord.

“Jarenlange wachttijden, torenhoge huurprijzen en te weinig betaalbare koopwoningen. Veel geluk met een voet tussen de deur krijgen, als starter in deze markt!” zegt Semih Eski, voorzitter van CNV Jongeren, een van de partners van Coalitie-Y. “Deze situatie  moet veranderen.”  Op 2 mei zijn jongeren uitgenodigd om in gesprek te gaan over de problemen op de woningmarkt en gaan ze aan de slag om oplossingen aan te dragen.

Druk in het onderwijs

Op 24 mei kunnen jongeren meedenken over oplossingen voor het onderwijs. Tom van den Brink, voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): “Jongeren geven bij ons aan dat ze veel druk ervaren en onderzoek bevestigt dat. Te veel jongeren vallen uit met burn-out klachten. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we met jongeren zelf hoe deze problemen verholpen kunnen worden.”  

Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Carline van Breugel: “Studenten moeten zich sinds de invoering van het leenstelsel diep in de schulden werken, daarnaast neemt de selectie in het onderwijs en de daarbij behorende prestatiedruk alleen maar toe. Hierdoor kampen vele studenten met stressklachten. Wij willen deze jongeren een stem geven en ervoor zorgen dat er naar hen wordt geluisterd.” 

Timon van Engen, namens de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), zegt dat meer thema’s binnen het onderwijs de druk op jongeren verhogen. De doorstroom van MBO naar HBO is bijvoorbeeld ingewikkeld, maar ook de druk door de stage tijdens de studie is een bespreekpunt: “Leidt die verplichte stage wel tot een betere baan na je studie? En hoe ervaar jij je begeleiding vanuit school?” Ook deze thema’s komen bij de brainstorm aan de orde.

Jongeren dragen zelf oplossingen aan bij de politiek

Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie is aanwezig bij de bijeenkomsten. “Ik hoor graag van jongeren zelf waar ze tegenaan lopen. Dit is de eerste naoorlogse generatie waarvan een meerderheid het minder heeft dan hun ouders. Als politiek moeten we eraan werken om perspectief te bieden en daarvoor zijn de oplossingen die ze zelf aandragen van groot belang.”

We nodigen alle jongeren aan om naar de brainstorms te komen en mee te praten over onderwijs en wonen zodat we veranderingen in gang gaan zetten. Vergeet je niet aan te melden via coalitie-Y.nl

Tijd en locatie:
Donderdag 2 mei, 18.30 – 21.00 uur, Tiberdreef 4 in UtrechtVrijdag 24 mei, 14.00 – 17.00 uur, met aansluitend borrel, Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Onderwijswetenschap (USBO), Bijlhouwerstraat 6 in Utrecht

‘Toenemende druk op jongeren reden om nu in actie te komen’

Persbericht Coalitie-Y van 22 februari 2019


‘Coalitie-Y wil jongeren meer kansen bieden

Jongerenorganisaties LSVb, ISO, CNV Jongeren, JOB en PerspectieF beginnen samen met de ChristenUnie Coalitie-Y. Ook de Nationale Jeugdraad sluit aan. Deze samenwerking wil de toenemende druk op jongeren op de agenda zetten, oplossingen voorstellen en politiek draagvlak creëren. ‘Jongeren hebben grote ambities, hoop en dromen voor de toekomst.  Tegelijkertijd is het de eerste generatie (i) die het slechter heeft dan de generatie van hun ouders’, zegt Semih Eski, voorzitter van CNV Jongeren.

Voor generatie-Y(ii) zit een vast contract er vaak niet in, een woning is lastig te krijgen, het leven is duur en studieschulden vormen een behoorlijke last. Coalitie-Y wil dat doorbreken. ‘De optelsom van veel maatregelen leidt tot een giftige situatie voor jongeren. We zien dit besef steeds meer groeien in de samenleving en het is mooi dat dit initiatief hierbij aansluit’, zegt Luce van Kempen, voorzitter van de Nationale Jeugdraad.

Op 22 februari is de eerste bijeenkomst met 100 jongeren, om hun verhalen te horen. ‘Jongeren vertellen mij over de toenemende druk die ze ervaren en over burn-outs, stress (iii) en zorgen over hun toekomst’, zegt Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. ‘Ik zie kloven ontstaan tussen jong en oud, kansrijk en kansarm tussen arm en rijk. Dan heb ik als politicus de plicht om in actie te komen om die kloven te dichten en om politieke meerderheden te zoeken met en vóór jongeren’.

Jongeren willen zich ontwikkelen

Ook veel jongeren op het mbo lopen tegen beperkingen aan. Er hangt vaak een negatief imago rond het mbo, terwijl Nederland juist grote behoefte heeft aan vakmensen. Herwaardering van beroepsonderwijs is dus van groot belang. Tegelijk moet het veel makkelijker worden om door te stromen naar het hbo of de universiteit, als jongeren zich op die manier verder willen ontwikkelen. ‘We hopen juist ook voor mbo-studenten perspectief te ontwikkelen in deze coalitie’, stelt Timon van Engen van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) brengen het perspectief van de studenten op tafel. ‘De studiedruk, het leenstelsel, het gebrek aan studentenwoningen: het zijn allemaal onderdelen van een breder verhaal waar studenten door geraakt worden en waardoor de druk op hen toeneemt’, zegt Carline van Breugel van de LSVb. ‘Daarom willen we de komende maanden naar al die onderdelen kijken en zo komen tot oplossingen die echt het verschil maken.’

Denk mee over de toekomst van jongeren

Tom van den Brink van het ISO benadrukt het belang van brede betrokkenheid. ‘De inzet van de hele coalitie is dat deze samenwerking de komende maanden groeit in deelnemers en in partijen. De toekomst van jongeren is de verantwoordelijkheid van heel Nederland. Praat daarom mee en meld je aan!’ Coalitie-Y wil de komende maanden online en tijdens bijeenkomsten van meer jongeren horen waar ze tegenaan lopen en welke oplossingen ze zien.

‘Tegen ons, generatie-Y, is verteld dat als je maar je best doet, je alles kan bereiken wat je wilt. Maar nu laat de realiteit wat anders zien,’ aldus Siewerd de Jong, voorzitter van PerspectieF. ‘Dit overstijgt politieke grenzen daarom hopen we ook dat andere politieke jongerenorganisaties en partijen aanhaken.’

Op veel plekken zoals in de Sociaal Economische Raad wordt nagedacht en gesproken over de druk op jongeren. Nu is de tijd om te handelen en om met oplossingen te komen. Jongeren, betrokken organisaties en iedereen die begaan is met de toekomst van generatie-Y en mee wil denken of zich scharen achter Coalitie-Y kunnen zich aanmelden via deze website.


(i) https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/nieuws-dertigers-overtreffen-hun-ouders-minder-vaak-in-inkomen/

(ii) Deze coalitie richt zich in de eerste plaats op de groep geboren tussen 1985 en 2005. Generatie-Y + 5 jaar.

(iii) https://www.vtv2018.nl/druk-op-jongeren